Page 18 - วารสารแสงธรรม เล่ม 10
P. 18

The Light of Dharma July 2021 – June 2022 17
                             (36)อุทยานเตรียมจุติ
                             13-15 กุมภาพันธ์ 2564
                                      �
                             มูลนิธิฯ ระดมพนักงานทาความสะอาดพุทธอุทยานยอด
                             เขานาคเกิดและถนนทางข้น ช่วงปิดทาการ 13 ถึง 15
                                           �
                                       ึ
                             กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเตรียมต้อนรับผู้ท่ข้นไปสักการะ
                                            ี
                                             ึ
                             พระใหญ่เมืองภูเก็ตได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์เป็นไป
         (37)ช่วยโรงเรียน
         23 กุมภาพันธ์ 2564
         ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) นาของขวัญมามอบให้มูลนิธิฯ
                     �
             ็
                         ่
                         ื
                    ี
                   ื
         ท่ได้ส่งรถแบคโฮไปเคลียร์พ้นท่ต้นไม้ใหญ่ล้มเนองจากพายฝน
         ี
                             ุ
         เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 และขอให้ไปช่วยปรับพื้นที่เตรียม
         สร้างโรงอาหารใหม่ของโรงเรียนอีกคร้งในวันน้ มูลนิธิฯ
                           ี
                        ั
         รับมอบ พร้อมท้งมอบวารสารแสงพระธรรมและหนังสือ
               ั
            ี
         ธรรมะท่มูลนิธิฯ จัดพิมพ์ให้แก่ทางโรงเรียน และได้จัด
         รถแบ็คโฮไปเคลียร์พื้นที่ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563
                              (38)เวียนเทียนพระใหญ่
                              26 กุมภาพันธ์ 2564

                              สาธุชนนานาชาติเวียนเทียนรอบพระใหญ่เมืองภูเก็ต
                              เนื่องในวันมาฆบูชาประจ�าปี 2564


        (39)สักการะพระใหญ่

        25 มีนาคม 2564
                    ี
                  ิ
        พล.ท.ณัฏฐพล จันทร์สอกล่น ท่ปรึกษาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
                               ิ
                              ิ
        กองบญชาการกองทพไทย เป็นตวแทน พล.อ.นเรนทร์ สรภบาล
                                ู
                     ั
                ั
          ั
        ผู้บัญชาการหน่วยฯ ซึ่งมาประชุมสัญจรวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ
        จังหวัดภูเก็ต มาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต พร้อมท้งมอบปัจจัย
                             ั
               ี
        ท�าบุญ ในการน้ ตัวแทนมูลนิธิฯ ได้บรรยายสรุปโครงการสร้าง
        พระใหญ่ฯ และมอบวารสาร แสงพระธรรม ทั้งชุดแก่คณะนายทหาร
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23