Page 16 - วารสารแสงธรรม เล่ม 10
P. 16

The Light of Dharma July 2021 – June 2022 15


                             (28)ศาลเจ้ากะทู้

                             3 ตุลาคม 2563
                             กรรมการและคณะศาลเจ้ากะทู้ ศาลเจ้าเก่าแก่
                               ี
                             อันเก่ยวข้องกับกาเนิดประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ต
                                   �
                             ขอจัดพิธไหว้เทพยดาในคืนเดือนแห่งการถือศีลกินผัก
                                ี
                             ประจาปี ณ ลานเวียนเทียนเบ้องหน้าองค์พระใหญ่
                                        ื
                               �
                             เมืองภูเก็ต
                       (29)กฐินวัดกะตะ
                        27 ตุลาคม 2563
              มูลนิธิฯ ร่วมท�าบุญถวายปัจจัย 10,000 บาท
           งานกฐินสามัคคีประจ�าปี ณ วัดกิตติสังฆาราม(กะตะ)                        (30)ออกพรรษาพม่ามอญ
                        31 ตุลาคม 2563
                        วันลอยกระทงขึ้น 15 ค�่าเดือน 12 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม
                        2563 อันเป็นวันออกพรรษาของชาวพม่าและมอญซ่งมีศรัทธา
                                             ึ
                        เคร่งครัดในพระพุทธศาสนา พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจึงหนาแน่น
                                           ึ
                                    ี
                        ไปด้วยเพ่อนชาวพม่าและมอญท่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตข้นมาสักการะ
                           ื
                        พระใหญ่เมืองภูเก็ตท�าบุญตามประเพณีเช่นทุกปีที่ผ่านมา         (31)กฐินพระอาจารย์จรัญ

         22 พฤศจิกายน 2563
                     �
         พระอาจารย์จรัญ อนังคโนแห่งสานักปฏิบัติธรรมอุทยาน
         ธรรมดงยาง จังหวัดศรีสะเกษ ซ่งกาลังดาเนินโครงการจาริก
                    ึ
                     �
                       �
                        �
         ธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจาปี 2563-2564
         จ�านวนกว่า 600 รูป ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคค ี
         ขึ้น ณ ลานเวียนเทียน พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21