Page 12 - วารสารแสงธรรม เล่ม 10
P. 12

The Light of Dharma July 2021 – June 2022 11         (12)ช่วยชาวนครฯ

         26 พฤษภาคม 2563
               ี
         ู
         มลนธฯ พร้อมทมจตอาสาสถานการณ์โควด โดยการ
                        ิ
           ิ
                ิ
           ิ
         ประสานจากเครือข่ายในพื้นที่ น�าสิ่งของจ�าเป็นไปมอบ
         ให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือยังอ�าเภอลานสกา 92 ราย
         และอ�าเภอร่อนพิบูลย์ 240 ราย


                                  (13)ล้างด่าน
                                  12 พฤษภาคม 2563
                                  ต�ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะ
                                        �
                                              ้
                                              ื
                                      ิ
                                  ิ
                                  จตอาสามูลนธิฯ ทาความสะอาดพนบริเวณ
                                  ด่านท่าฉัตรชัย เพ่อรองรับประชาชนท่มา
                                         ื
                                                ี
                                  ติดต่อขออนุญาตเดินทางเข้าออก ตาม
                                  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเช้อโรค
                                               ื
                                  โควิด
         (14)ความรู้สู่ความพร้อม
         30 มิถุนายน 2563
         มูลนิธิฯ จัดอบรมพนักงานเตรียมความพร้อมต้อนรับ
            ี
              ี
         นกท่องเท่ยวทจะขนไปสักการะพระใหญ่เมืองภูเกต
         ั
              ่
                           ็
                ึ
                ้
         โดยเชิญคณะวิทยากรจากสานักงานสาธารณสุข
                    �
         จังหวัดฯ มาให้ความรู้การดูแลป้องกันในสถานการณ์
         โควิด และชมมาตรการป้องกัน-คัดกรองผู้จะเข้าไป
         ภายในพุทธอุทยานฯ                             (15)เข้าพรรษาพระใหญ่
                             5-6 กรกฎาคม 2563
                             พุทธศาสนิกชนชาวไทยและแรงงานต่างชาติมาสักการะ
                             พระใหญ่ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ช่วงเทศกาล
                                           ึ
                                    ื
                             วันอาสาฬหบูชาต่อเน่องวันเข้าพรรษา ซ่งทางมูลนิธิฯ ได้
                                              ื
                             หล่อเทียนพรรษาถวายหมู่สงฆ์ท่พานักอยู่เพ่อใช้ใน
                                         ี
                                          �
                             ช่วงพรรษา
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17