Page 9 - วารสารแสงธรรม เล่ม 10
P. 9

8 แสงพระธรรม กรกฎาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565                                                          The Light of Dharma July 2021 – June 2022 9


                                        ภูเก็ตพุทธกิจ


                                                                                    (4)เพื่อบางชีเหล้า

                                                                                    4 เมษายน 2563
                                                                                                  �
                                                                                    มูลนิธิฯ โดยการประสานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
                            (1)วชิระมอบ                                                   ภูเก็ต น�ารถบรรทุกน�้าความจุ 12,000 ลิตรไปขอรับน�้า
                            9 มกราคมคม 2563                                                 จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ไปเติมถังเก็บ
                            น.พ.เฉลิมพล สุคนธผล ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระ                                  ของประชาชนในหมู่บ้านณัฐกมล ซอยบางชีเหล้า
                                      �
                            ภูเก็ต พร้อมด้วย สมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผู้อ�านวยการ                               ต�าบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ซึ่งประสบภาวะแล้งน�้า
                            มอบกระเช้าของขวัญแสดงความขอบคุณแด่ สุพร วนิชกุล
                                      ิ
                            ประธานมูลนิธิพระพุทธม่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ใน
                            การอนุเคราะห์การปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
                            10 ล้านบาท และประสานการจัดหาอุปกรณ์ทาง
                            การแพทย์ 25 ล้านบาท                           (5)น�้าเพื่อวชิระ
                                                                7 เมษายน 2563
                                                                มูลนิธิฯ น�าน�้าจากการประปาส่วนภูมิภาคฯ ไปบรรจุ
                                                                ถังเก็บใต้ดิน ณ บริเวณก่อสร้างสถานตรวจคัดกรอง
                                                                  ั
                                                                               ื
                                                                ผู้ป่วยช่วคราวหน้าโรงพยาบาลวชิระ เพ่อรองรับ
                                                                ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
        (2)น�้าใจจีน
        24 มีนาคม 2563
                       ิ
        ภาพจากคลิปมุมสูงเวียนรอบพระพุทธม่งมงคล                                                       (6)ความรู้สู้โควิด
                      ี
        เอกนาคคีรี(พระใหญ่เมืองภูเก็ต)ท่สวยงาม                                                       8 เมษายน 2563
                                                                                         ื
        ความยาว 20 วินาทีน้ นักท่องเท่ยวชาวจีนท่ได้มา                                                   มูลนิธิฯ จัดรถเคร่องขยายเสียงพร้อมคนขับให้ สันต์
                ี
                    ี
                        ี
                     ื
                        ี
        เยือนพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดเม่อเร็วๆ น้ได้ทา �                                                  วรรณวิชัยกุล นักประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ออกแจ้งข้อมูล
        ขึ้นจากความประทับใจแบ่งปันมาให้ด้วยไมตรีจิต                                                    ความรู้แก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ของภูเก็ตในช่วง
                                                                                             ื
                                                                                 สถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเน่องตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
                          (3)ช่วยเหลือผู้ชรา                            (7)ช่วยยังชีพ
                          6 เมษายน 2563                               13 เมษายน 2563
                                                                                    ี
                                         ื
                                    �
                          มูลนิธิฯ ร่วมกับเทศบาลตาบลฉลอง ลงพ้นท่มอบถุงยังชีพ            มูลนิธิฯ ออกแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ท่แจ้งผ่าน
                                           ี
                                                                 �
                                             �
                                      ื
                          แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ชรา เพ่อบรรเทาความยากลาบาก            ศูนย์ดารงธรรมฯ และสถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ตรีพอร์ต FM 95.0
                                                                  ึ
                                                                               ื
                                                                              ึ
                                                                     ั
                          ในสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ต�าบลฉลอง อ�าเภอเมือง             MHz ซ่งได้จัดต้งศูนย์เฉพาะกิจโควิด-19 ข้นเพ่อช่วยเหลือผู้ทุพลภาพ
                                                               ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็กขาดนม
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14