Page 14 - วารสารแสงธรรม เล่ม 10
P. 14

The Light of Dharma July 2021 – June 2022 13                             (20)ปลูกไม้วันแม่
                             14 สิงหาคมคม 2563
                                                 �
                             ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดภูเก็ต นา
                                        ี
                             ผู้พิพากษาสมทบและเยาวชนท่ต้องคดี ปลูกหน่อต้นสัก
                                              �
                             และโปรยเมล็ดพันธุ์ต้นหมาก เพ่อปลูกสานึกรักษ์
                                          ื
                             ธรรมชาติอย่างร่นรมย์และเพ่มความสมบูรณ์ให้แก่
                                         ิ
                                   ื
                             ระบบนิเวศ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

         (21)เยียวยาเหยื่อ
         14 สิงหาคม 2563
         มูลนิธิฯ มอบข้าวสาร 10 ถุง เงิน 2,000 บาท
         ช่วยเหลือชาวชุมชนวัดสันติ เขตคลองสาน
             ี
         กรุงเทพฯ ท่ถูกเพลิงไหม้บ้าน 76 หลัง เม่อคืน
                        ื
         วันที่ 12 สิงหาคม
                                (22)ชาวป่าตอง

                                17 สิงหาคม 2563
                                ศูนย์ด�ารงธรรมฯ และมูลนิธิฯ มอบถุงยังชีพ
                                เพ่อบรรเทาทุกข์แก่ชาวป่าตองย่านซอย
                                 ื
                                บารมี 1 ท่แจ้งขอความช่วยเหลือครอบครัว
                                    ี
                                คนชราติดเตียง และครอบครัวผู้ตกงานใน
                                สถานการณ์โควิดฯ        (23)แม่ลูกอ่อน
        19 สิงหาคม 2563
          �
        ศูนย์ดารงธรรมฯ และมูลนิธิฯ มอบถุงยังชีพและ
        นมผงทารกแก่ครอบครัวแม่ลูกอ่อน 3 ครอบครัว
         ี
                  �
        ท่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตาบลฉลอง เพ่อช่วย
                       ื
        เหลือครอบครัวผู้ตกงานในสถานการณ์โควิดฯ
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19