Page 10 - วารสารแสงธรรม เล่ม 10
P. 10

The Light of Dharma July 2021 – June 2022 9


                             (4)เพื่อบางชีเหล้า

                             4 เมษายน 2563
                             มูลนิธิฯ โดยการประสานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
                                           �
                             ภูเก็ต น�ารถบรรทุกน�้าความจุ 12,000 ลิตรไปขอรับน�้า
                             จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ไปเติมถังเก็บ
                             ของประชาชนในหมู่บ้านณัฐกมล ซอยบางชีเหล้า
                             ต�าบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ซึ่งประสบภาวะแล้งน�้า


         (5)น�้าเพื่อวชิระ
         7 เมษายน 2563
         มูลนิธิฯ น�าน�้าจากการประปาส่วนภูมิภาคฯ ไปบรรจุ
         ถังเก็บใต้ดิน ณ บริเวณก่อสร้างสถานตรวจคัดกรอง
                         ื
            ั
         ผู้ป่วยช่วคราวหน้าโรงพยาบาลวชิระ เพ่อรองรับ
         ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19                           (6)ความรู้สู้โควิด
                           8 เมษายน 2563
                           มูลนิธิฯ จัดรถเคร่องขยายเสียงพร้อมคนขับให้ สันต์
                                  ื
                           วรรณวิชัยกุล นักประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ออกแจ้งข้อมูล
                           ความรู้แก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ของภูเก็ตในช่วง
                           สถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเน่องตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
                                       ื        (7)ช่วยยังชีพ

        13 เมษายน 2563
        มูลนิธิฯ ออกแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ท่แจ้งผ่าน
                              ี
          �
        ศูนย์ดารงธรรมฯ และสถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ตรีพอร์ต FM 95.0
           ึ
        MHz ซ่งได้จัดต้งศูนย์เฉพาะกิจโควิด-19 ข้นเพ่อช่วยเหลือผู้ทุพลภาพ
              ั
                         ื
                       ึ
        ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็กขาดนม
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15