งานพหุวัฒนธรรม

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา รับนิมนต์จากผู้นำศาสนาอิสลามในท้องถิ่น ไปร่วมงานรวมใจบริจาคบูรณะมัสยิดอีบาดัต บ้านสาเมาะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ นราธิวาส เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยท่านเจ้าคุณได้บริจาคปัจจัยแก่มัสยิดในการนี้ด้วย ทั้งนี้ ท่านได้ชวนตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ซึ่งกำลังไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนประชุมชลธารา ให้ไปร่วมงานที่มัสยิดนี้กับท่าน ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมผู้ดำเนินโครงการพหุวัฒนธรรม“ชวนโยมเข้าวัด สมานฉันท์ รักษาถิ่นชายแดนใต้” อนึ่ง ท่านเจ้าคุณเป็นพระเถระผู้เป็นที่นับถือศรัทธาของชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่า รวมถึงชาวมาเลเซียจำนวนไม่น้อยมายาวนาน ถือเป็นเสาหลักหนึ่งของความมั่นคงทางวัฒนธรรมเพื่อความผาสุกของประชาชน

งานพหุวัฒนธรรม งานพหุวัฒนธรรม งานพหุวัฒนธรรม งานพหุวัฒนธรรม

ย้อนกลับ