หนังสือจดทะเบียน

เป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง และมีเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการเพื่อรับรองการจดทะเบียน (เลขอนุญาตที่ ต.523/2546 ลงวันที่ 12/11/2546) มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามูลนิธิได้ดำเนินการทำงานทุกอย่างอย่างมีขั้นตอน และทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้

 

ย้อนกลับ