คณะกรรมการ

1. นายสุพร วนิชกุล ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ บุญโสภาพ รองประธานกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
4. นายชลสิทธิ์ นักพิณพาทย์ กรรมการ/ออกแบบศิลปกรรม
5. นางสาวมุทิตา วนิชกุล กรรมการ/จัดหารายได้
6. นายณัฐพงศ์เดชน์ ปิติรัตนะสิทธิ์ กรรมการ/พิธีกรรม
7. นางจงจิต พรศิริวงศ์ กรรมการ/เลขานุการ
8. น.ส.ภัทรรัฐ ทวนประสิทธิ์ กรรมการ/เหรัญญิก
9. นายจุติพงษ์ เปรมปรีชากุล กรรมการ/เหรัญญิก
10. นางสวรส ครองศีลธรรม กรรมการ/จัดหารายได้
11. นายณรงค์ สุขเมตตา กรรมการ/ดูแลพระสงฆ์
12. นายสิทธิ์ วิวัฒน์รชตะ กรรมการ/งานประดับหิน
ย้อนกลับ