วัตถุประสงค๋

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ บำรุง บูรณะ และปฏสังขรณ์ศาสนสถาน, เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ และศูนย์ปฏิบัติธรรม, เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อ่านต่อ

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ และ คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้าง ผู้ที่มีส่วนรวมในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางของ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ และการจัดสร้าง ประกอบไปด้วยผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อ่านต่อ

หนังสือจดทะเบียน

เป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง และมีเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการเพื่อรับรองการจดทะเบียน (เลขอนุญาตที่ ต.523/2546 ลงวันที่ 12/11/2546) มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามูลนิธิได้ดำเนินการทำงานทุกอย่างอย่างมีขั้นตอน และทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ อ่านต่อ