วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นพุทธานุสติ เป็นบุญกิริยาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ เป็นตำนานของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นเครื่องมือสื่อโยงชนิดพิเศษ เพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้แพร่หลายครองใจคนและครองสังคม
  2. เพื่อให้เกิดบุญราศี น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันประเสริฐของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
  3. เพื่อจรรโลงจิตใจแก่ผู้พบเห็น ตลอดจนผู้มีโอกาสสักการะให้เข้าถึงแก่นพระศาสนา โดยการจัด เป็นพุทธอุทยานรวบรวมธรรมะในชีวิตประจำวันไว้เป็นหมวดหมู่แทรกเสริมในบริเวณปริมณฑลรอบฐานองค์พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พร้อมทั้งจัดพรรณไม้ในพุทธประวัติเป็นพุทธอุทยาน ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต เจริญสมถะ วิปัสสนากัมมัฏฐานให้เกิดปัญญาและสันติ สุขของประชาชน ให้ยึดมั่นในการกระทำความดีละเว้นความชั่ว มีจิตใจที่ผ่องใสอันจะเป็นพื้น ฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
  5. เพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า เป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่มีส่วน ร่วมสร้างและผู้มากราบไหว้บูชา เป็นหนทางของผู้ปฏิบัติบูชานำไปสู่ประตูแห่งความเป็นอิสระจากทุกข์ คือ พระนิพพานในที่สุด
  6. เพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ พัฒนาจิต เพื่อให้เกิดสันติสุขของชีวิตและ ครอบครัว ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ย้อนกลับ