ถวายความรู้พระนวกะ

หรินทร์ สุขวัจน์ บรรณาธิการวารสารแสงพระธรรม และผู้จัดรายการวิทยุ “จริงแท้ไม่แน่นอน” สื่อทางธรรมภายใต้มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ บรรยายถวายความรู้แก่พระนวกะที่บวชเมื่อ 28 พฤศจิกายน และพำนัก ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เรื่อง “สาระสำคัญการบวชระยะสั้น” โดยมีพระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์เป็นประธาน ณ อาคารบันไดแก้ว บันได เงิน บันไดทอง


ย้อนกลับ