ถวายมื้อเพลแด่ภิกษุณี

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้นี้มีโอกาสถวายมื้อเพลแด่ภิกษุณีจากประเทศเวียตนาม ที่ขึ้นมานมัสการพระใหญ่


ย้อนกลับ