ธรรมทาน

สุพจน์ นักพิณพาทย์ กรรมการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) นำหนังสือพุทธธรรม (โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-ป.อ.ปยุตฺโต) วารสารแสงพระธรรม (8 ฉบับ) และหนังสือสารคดีและธรรมะต่างๆของมูลนิธิฯ รวม 14 เล่ม จำนวน 5 ชุด ไปมอบให้พ.อ.หญิง จิตฤดี บุญไพจิตร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ ตามที่แจ้งความประสงค์มา เพื่อแจกจ่ายยังหน่วยต่างๆต่อไป

ธรรมทาน

ย้อนกลับ