ธรรมะรักษาใจ

สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะพระสังฆาธิการจังหวัดภูเก็ต สนง.สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ ประชุมโครงการ “ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ให้กำลังใจคนป่วย” ณ ห้องประชุมวัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) เพื่อแถลงรายละเอียดและร่วมวางแผนการดำเนินงาน โดยเชิญตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เข้าร่วมในฐานะภาคประชาสังคมผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ

ธรรมะรักษาใจ ธรรมะรักษาใจ ธรรมะรักษาใจ

ย้อนกลับ