บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา

วิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ไปนำสวดมนต์เช้าก่อนเข้าเรียน และฝึก 'การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวและแผ่เมตตาจิต' พร้อมกับบรรยายธรรมเรื่องพรหมวิหาร ๔ และอิทธิบาท ๔


ย้อนกลับ