ปลูกป่าชายเลน

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดโรงทานบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการ “ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งและปลูกป่าชายเลนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” ภายใต้ศาลแขวงภูเก็ต สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน เทศบาลตำบลป่าคลอก ฯลฯ โดยมีผู้ถูกคุมประพฤติอาสาราว 400 คน เยาวชนและประชาชนอาสาในท้องที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1,500 ต้น


ย้อนกลับ