พระบรมธาตุเจดีย์

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ ณ วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) จำนวน 500 ชุด


ย้อนกลับ