ออกพรรษาพม่ามอญ

วันลอยกระทงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 อันเป็นวันออกพรรษาของชาวพม่าและมอญซึ่งมีศรัทธาเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา วันนี้พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจึงหนาแน่นไปด้วยเพื่อนชาวพม่าและมอญที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตแต่งกายสวยงามขึ้นมาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ตทำบุญตามประเพณีเช่นทุกปีที่ผ่านมา
อนึ่ง ประเพณีลอยกระทงได้สืบทอดปฏิบัติกันมาในหมู่ประเทศภูมิภาคอุษาคเนย์อันได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชาด้วย ทั้งนี้ อินเดียซึ่งก็มีประเพณีลอยกระทงมาช้านานและอาจเป็นต้นทางส่งผ่านมายังอุษาคเนย์ของเรา แตกต่างกันที่คติความเชื่อและกำหนดเวลา

ออกพรรษาพม่ามอญ ออกพรรษาพม่ามอญ ออกพรรษาพม่ามอญ ออกพรรษาพม่ามอญ

ย้อนกลับ