เที่ยววัฒนธรรมคือคำตอบ

29 มกราคม 2564 ฝ่ายวิชาการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ไปร่วมการสนทนากลุ่ม เพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ต” ของนายธิบดิ์ เซซัง นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยวภาคพิเศษ ส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยตัวแทนพระใหญ่ได้เสนอ 3 ประเด็น คือ 1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกหลังโควิด(ซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง) 2.การปรับตัวของภูเก็ตหลังโควิด(ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางการยกระดับภูเก็ตเป็นเมืองแห่งสุขภาวะนานาชาติ- Marina Hub และ Medical Hub) 3.พระใหญ่เมืองภูเก็ตในฐานะหมุดหมายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันดับหนึ่ง(จะเติมเต็มแนวทางการยกระดับเป็นเมืองนานาชาติ ด้วยกิจกรรมสันทนาการด้านสุขภาพจิตใจ นอกเหนือจากการบริการด้านสุขภาพทางกายของภาคธุรกิจ อันเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวตะวันออก) โดยได้มอบวารสารแสงพระธรรม #9 ซึ่งมีบทสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในช่วงวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้ร่วมประชุมทุกคน

มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านชินประชา สำนักวัฒนธรรมจังหวัด พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้ากะทู้ และกองทุนฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต

เที่ยววัฒนธรรมคือคำตอบ เที่ยววัฒนธรรมคือคำตอบ เที่ยววัฒนธรรมคือคำตอบ เที่ยววัฒนธรรมคือคำตอบ เที่ยววัฒนธรรมคือคำตอบ

ย้อนกลับ