เศียรพญานาค

ช่างผู้ชำนาญงานประติมากรรมหินทำการประกอบเศียรพญานาค ณ เชิงบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ชุดที่ 2 สำเร็จเรียบร้อย ช่วงบ่ายของวันอันตรงกับวันมาฆบูชาของปีนี้ ทั้งนี้ เศียรพญานาคหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะนี้แกะสลักขึ้นเป็น 3 ชิ้นส่วน รวมความสูง 4.35 เมตร น้ำหนักรวมประมาณ 8 ตัน

เศียรพญานาค เศียรพญานาค เศียรพญานาค

ย้อนกลับ