โครงการถือศีลกินผักเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 18

วันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ต้องขังสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยทั้งชายและหญิง จำนวน 200 คน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต การปลูกฝังทัศนะที่ดี และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต ตลอดถึงการพัฒนาพฤตินิสัย แผนยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม


ย้อนกลับ