แสดงทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


29 ม.ค. 64

เที่ยววัฒนธรรมคือคำตอบ

29 มกราคม 2564 ฝ่ายวิชาการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ไปร่วมการสนทนากลุ่ม เพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ต” ของนายธิบดิ์ เซซัง นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยวภาคพิเศษ ส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยตัวแทนพระใหญ่ได้เสนอ 3 ประเด็น คือ 1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกหลังโควิด(ซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง) 2.การปรับตัวของภูเก็ตหลังโควิด(ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางการยกระดับภูเก็ตเป็นเมืองแห่งสุขภาวะนานาชาติ- Marina Hub และ Medical Hub) 3.พระใหญ่เมืองภูเก็ตในฐานะหมุดหมายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันดับหนึ่ง(จะเติมเต็มแนวทางการยกระดับเป็นเมืองนานาชาติ ด้วยกิจกรรมสันทนาการด้านสุขภาพจิตใจ นอกเหนือจากการบริการด้านสุขภาพทางกายของภาคธุรกิจ อันเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวตะวันออก) โดยได้มอบวารสารแสงพระธรรม #9 ซึ่งมีบทสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในช่วงวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้ร่วมประชุมทุกคน

มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านชินประชา สำนักวัฒนธรรมจังหวัด พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้ากะทู้ และกองทุนฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต

28 พ.ย. 63

บวชพระประจำปี ‘63

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับวัดกิตติสังฆาราม(วัดะตะ) จัดบรรพชาอุปสมบทประจำปี 2563 จำนวน 15 รูป พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เจ้าคณะตำบลฉลอง เป็นพระอุปัชฌาย์ ปลงผมนาคโดยพระสงฆ์และญาติโยม ณ ลานเวียนเทียน พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) แล้วเคลื่อนขบวนจากเขานาคเกิดไปทำพิธีบวช ณ พระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม ทั้งนี้ พระนวกะจะพำนักเพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจนถึงการลาสิกขา วันที่ 12 ธันวาคม 2563

31 ต.ค. 63

ออกพรรษาพม่ามอญ

วันลอยกระทงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 อันเป็นวันออกพรรษาของชาวพม่าและมอญซึ่งมีศรัทธาเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา วันนี้พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจึงหนาแน่นไปด้วยเพื่อนชาวพม่าและมอญที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตแต่งกายสวยงามขึ้นมาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ตทำบุญตามประเพณีเช่นทุกปีที่ผ่านมา
อนึ่ง ประเพณีลอยกระทงได้สืบทอดปฏิบัติกันมาในหมู่ประเทศภูมิภาคอุษาคเนย์อันได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชาด้วย ทั้งนี้ อินเดียซึ่งก็มีประเพณีลอยกระทงมาช้านานและอาจเป็นต้นทางส่งผ่านมายังอุษาคเนย์ของเรา แตกต่างกันที่คติความเชื่อและกำหนดเวลา